MENU
Přihlášení
Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.
Kontakt


tel: 739 634 418
email: saska@hradeckypisek.cz


Adresa:

- sídlo firmy
Žižkova 63
Brno - Žabovřesky
616 00

- provozovna
ul. Pardubická
Hradec Králové - Plačice
500 04


IČO: 25587854
DIČ: CZ25587854
Otevírací doba


Po - Pá 7,00-15,30
SOBOTA ZAVŘENO
Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Hradecký Písek a.s. (dále jen prodávající) jsou nedílnou součástí a podstatnou náležitostí obchodních smluv uzavíraných prodávajícím na prodej výrobků a služeb bez ohledu na to, zda kupujícím je fyzická či právnická osoba (dále jen kupující). Platí pro všechny vzájemné vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, pokud není písemnou dohodou stran výslovně stanoveno jinak.


 1. Uzavření obchodní smlouvy (OS)

  1. Prodej výrobku či služby se uskutečňuje na základě písemně uzavřené obchodní smlouvy ( dále jen OS)
  2. Ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek je pro uzavření OS rozhodující a závazné.
  3. Jako podklad pro OS je kupující povinen poskytnout prodávajícímu aktuální kopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku a osvědčení o registraci k DPH. Tyto doklady poskytují před uzavřením prvního obchodního vztahu s prodávajícím a při jakékoliv jejich změně.
  4. Doručením písemné objednávky kupujícího, vzniká návrh na uzavření konkrétního obchodního případu.
  5. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího je OS uzavřena.
  6. Prodej výrobků či služby je možný i bez písemně uzavřené OS. V tomto případě je však kupující povinen zaplatit v hotovosti při odběru výrobků či služby.

 2. Předmět dodávek
 3. .
  1. Dodávka výrobků, služeb, dle platné nabídky a ceníku prodávajícího.
  2. Prodávající se zavazuje dodat výrobky, služby v odsouhlaseném druhu, množství, ceně a termínu.
  3. Kupující se zavazuje objednané množství převzít a zaplatit dohodnutou kupní cenu.
  4. Sortiment výrobků a služeb nabízených prodávajícím je uveden v platných cenících na dané kalendářní období.

 4. Dodací podmínky

  1. Jednotlivé dodávky výrobků či služby, které jsou předmětem OS, se uskutečňují na základě prodávajícím potvrzené, písemné objednávky kupujícího, pokud není uzavírána samostatná kupní nebo obdobná smlouva. Objednávka musí obsahovat:
   • jméno, adresu (název), tel/fax, IČ, DIČ kupujícího
   • bankovní ústav a číslo účtu kupujícího
   • druh, množství, cena požadovaného výrobku či služby
   • jméno oprávněné osoby výrobek či službu převzít
   • způsob dopravy
   • platební podmínky (pokud není upraveno v OS)
  2. Dodávka je splněna na základě výzvy prodávajícího k odběru výrobků v místě dodání nebo Zápisu o předání a převzetí dokončeného díla (služby).
  3. Při odběru výrobků či služby kupujícím musí být předložena prodávajícím potvrzená objednávka, příp. doklad o úhradě faktury.
  4. Při předání výrobků, kdy přepravu zajišťuje kupující prostřednictvím jiných osob, musí odebírající osoby předložit plnou moc nebo jiný doklad prokazující oprávnění k přepravě a odpovídá za vhodné přepravní podmínky.
  5. Při dodávkách výrobků dopravními prostředky, které zprostředkoval nebo zajistil prodávající, musí kupující zajistit vykládku tak, aby mohl být náklad z vozidla vyložen bez překážek a bez čekání.
  6. Pokud kupující neprovede vykládku vozidla do 2 hodin po přistavení, bude mu účtována cena prostojů za každou započatou čtvrthodinu ve výši 300Kč.
  7. Pokud zajišťuje dopravu zboží na místo vykládky prodávající, je zodpovědný za dohodnutý termín dodávky (+-24hod.). Dojde-li ke změně termínu dodávky, je prodávající povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit kupujícímu. V takovém případě prodávající nezodpovídá za případné škody vzniklé kupujícímu z pozdní dodávky zboží.

 5. Platební podmínky

  1. Základní platební podmínky (způsob platby, slevy, kredit) jsou dohodnuty přímo v OS. Kupující platí kupní cenu, buď hotově při odběru výrobků, proforma fakturou předem, anebo fakturou ve sjednané lhůtě splatnosti.
  2. Dnem zaplacení dle kupní smlouvy se rozumí termín, kdy jsou finanční prostředky připsány na účet prodávajícího nebo uhrazeny v hotovosti.
  3. Za nedodržení termínu dodání výrobků, dle odsouhlasené objednávky ( s přihlédnutím k bodu 3.7. VOP) uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny za každý den zpoždění.
  4. Za nedodržení doby splatnosti faktury, uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny za každý den prodlení.
  5. Pokud kupující jednostranně odstoupí od uzavřené OS, uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 25% z kupní ceny neodebraného výrobku či služby.
  6. V případě neuhrazení faktury v termínu splatnosti je možný další nákup pouze v hotovosti za MC.

 6. Expedice výrobků

  1. Výrobky jsou dodávány volně ložené.
  2. Doprava výrobků z místa expedice prodávajícího na místo určené kupujícím se uskutečňuje na náklady kupujícího.

 7. Jakost, záruka, reklamace

  1. Za sjednanou jakost se považují v zásadě deklarované vlastnosti výrobků či služby vydané prodávajícím, splňující parametry příslušného technického předpisu nebo normy ČSN.
  2. Prodávající ručí za to, že výrobky či služby mají v okamžiku splnění dodávky deklarované vlastnosti. Tyto vlastnosti si výrobky zachovávají nejméně po dobu trvání záruční doby, která je stanovena jako doba skladování nebo trvanlivosti v příslušných podkladech ( např. v technických listech, v technických návodech apod.)
  3. Přes veškerou péči prodávajícího se mohou na dodaném výrobku nebo službách vyskytnout vady. Kupující je povinen výrobky či služby co nejdříve po dodání přezkoumat a má právo zjištěné vady reklamovat. Kupující podává reklamaci neprodleně, a to písemně.
  4. Nebezpečí škody na výroku či službě přechází kupujícího v okamžiku předání dodávky (podle čl. 3.2. těchto všeobecných obchodních podmínek)
  5. Prodávající neodpovídá za škody, které kupujícímu vznikly neodborným zacházením s výrobkem nebo zpracováním výrobku s vadou, kterou mohl a měl kupující zjistit.

 8. Závěrečná ustanovení

  1. Obě smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizovaly případné škody, ztráty či rizika.
  2. Každá ze smluvních stran důsledně zajistí dodržování důvěrnosti obchodních informací, které se týkají vzájemného smluvního vztahu.
  3. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel, třemi rozhodci, sudiště Brno.
  4. Vzájemné vztahy, které nejsou upraveny OS včetně těchto všeobecných podmínek, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního a občanského zákoníku.
  5. Vlastnické právo k výrobku či službě přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny.
  6. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2011 a nahrazují Všeobecné obchodní podmínky vydané dříve.